Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27400
Title: Cảm nhận cô đơn của sinh viên và mối liên hệ giữa cảm nhận cô đơn với tự đánh giá bản thân, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài
Authors: Trần, Thị Minh Đức
Keywords: Cô đơn
Tự đánh giá
Tiêu điểm kiểm soát
Sinh viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 8 .- Tr.16-30
Abstract: Bài viết làm rõ thực trạng mức độ cảm nhận cô đơn, đánh giá bản thân, tiêu điểm kiểm soát bên ngoài và mọi liên hệ giữa chúng của 265 sinh viên tự cảm nhận mình có đơn. Các kết quả thu được góp phần củng cố giả thuyết rằng: có một mối liên hệ có ý nghĩa giữa những sinh viên tự cảm nhận mình cô đơn với xu hướng tự đánh giá thấp bản thân và đánh giá cao sự chi phối của các yếu tố quyết định từ bên ngoài, như sự phụ thuộc vào những người mà họ cho là có quyền lực. Ba thang đo (thang Cô đơn UCLA, thang Tự đánh giá Rosenberg và thang đo Tiêu điểm kiếm soát bên ngoài Levenson) bước đầu cho thấy có thể ứng dụng trên các nhóm khách thể Việt Nam bởi các giá trị tin cậy của thang đo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27400
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.9 MBAdobe PDF
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.