Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27424
Title: Ảnh hưởng của bổ sung nano sắt, đồng, coban và selen đến sinh trưởng và phát triển của bê thịt
Authors: Ngô, Đình Tân
Tăng, Xuân Lưu
Nguyễn, Bá Tuyên
Trần, Thị Loan
Đặng, Thị Dương
Khuất, Thị Thu Hà
Phùng, Thị Diệu Linh
Phùng, Quang Thản
Khuất, Thanh Long
Phùng, Quang Trường
Nguyễn, Yên Thịnh
Trịnh, Văn Tuyên
Nguyễn, Hoài Châu
Keywords: Sắt
Đồng
Coban và selen
Bổ sung
Sinh trưởng
Phát triển
Bê thịt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 87 .- Tr.18-26
Abstract: Trong chăn nuôi bò, việc ứng dụng công nghệ nano vào thức ăn, phụ gia chăn nuôi còn mới và số lượng nghiên cứu còn ít. Do vậy, nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của các mức bổ sung hỗn hợp nano kim loại với tỷ lệ từng nano trong hỗn hợp khác nhau đến sự thu nhận thức ăn hàng ngày và sự thay đổi khối lượng của bê.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27424
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.