Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27469
Title: Đánh giá nhanh mức phát thải khí nhà kính trên ao nuôi thủy sản ở tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Văn So
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Carbon dioxide
Ao nuôi thủy sản
Nhà kính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 10(336) .- Tr.48-51
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng công thức của ủy ban Liên Chính phủ về BĐKH để ước tính mức phát thải khí nhà kính trên ao nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn 5 năm từ 2015 - 2019. Kết quả cho thấy, tổng phát thải khí nhà kính tính theo lượng khí carbon dioxide tương đương năm 2015 là 153.601,68 tấn/năm. Sau 5 năm (2019) lượng khí nhà kính tăng 15,65% (178.957,25 tấn/năm). Trung bình 5 năm, mức phát thải C02e của từng loại khi carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄) và nitrous oxide (N20) cao nhất lần luợt là 122.383 tấn/năm (chiếm 73,88%), 31.912,92 tấn/năm(chiếm 19,27%) và 11.351,54 tấn/năm (chiếm 6,85%).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27469
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.