Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27475
Title: Chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018: Theo cách tiếp cận tăng trưởng – chia sẻ
Authors: Nguyễn, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu
Shift-share analysis
Tăng trưởng năng suất lao động
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 03 .- Tr.12-20
Abstract: Bài viết sử dụng phương pháp phân tích tăng trưởng – chia sẻ (shift-share analysis – SSA) để phân rã đóng góp của chuyển dịch cơ cấu, yếu tố nội ngành đến tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy. chuyển dịch cơ cấu giai đoạn 2011 – 2018 có tác động tích cực đối với tăng trưởng năng suất lao động nói chung và yếu tố nội ngành trở thành yếu tố chủ đạo thúc đẩy tăng trưởng năng suất lao động, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27475
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.166.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.