Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27489
Title: Phân tích di truyền và phả hệ các dạng lai “Tự nhiên/hỗn hợp” (natural/admixed hybrid) và lai “chéo ngược” (introgressive hybrid) của sán lá gan Fasciola Spp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga
Đỗ, Thị Roan
Nguyễn, Thị Khuê
Huỳnh, Hồng Quang
Nguyễn, Văn Đề
Lê, Thanh Hòa
Keywords: Pasciola giganlica
Pasciola sp
Lai
Pasciolidae
Gen ty thể
Khoảng cách di truyền
PCR
phủ hệ
Lớp Trematoda
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ sinh học;Số 16(03) .- Tr.423-430
Abstract: Sán Ịá gan lớn Fasciola hepatica, F. gigantica và dạng “trung gian” (intermediate form) Fasciola sp. hay còn gọi là dạng “lai” là nguyên nhân gãy bệnh sán lá gan lớn (Fascioliasis) ở động vật nhai lại và ở người tại nhiều nước trên thế giới. Dạng lai gồm 2 loại: lai “tự nhiên” hay “hỗn hợp” (natural admixed hybridization) và lai “chéo ngược” (introgressive hybridization). Việt Nam là “điểm nóng” đã phát hiện dạng lai sán lá gan Fasciola spp. trong cả nước. Xác định quan hệ phả hệ và khoảng cách di truyền của các dạng lai này với các loài trong họ Fasciolidae và Lớp Trematoda (Ngành Platyhclminthes) là cần thiết để khẳng định phân loại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27489
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.72 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.