Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2768
Title: Vai trò của "gắn kết cộng đồng" trong bảo tồn di sản kiến trúc đô thị tại Hà Nội
Authors: Đào, Thị Như
Keywords: Kiến trúc đô thị
Đô thị hóa
Bảo tồn di sản
Gắn kết cộng đồng
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 274 .- Tr.78-81
Abstract: Gắn kết cộng đồng là một khái niệm có nội dung khá tương đồng với những khái niệm về sự cảm nhận giá trị của địa điểm và nơi chốn cùng với những mối quan hệ xã hội tại đó của mỗi cá nhân, như: Ý thức về nơi chốn (sense of place), ý thức về cộng đồng (sense of community), ý thức về sự gắn bó/tình cảm gắn bó (sense of attachment), cảm giác nơi chốn (place-feelings), sự gắn bó với nơi mình sinh sống (neighbourhood attachment)… Bên cạnh gắn kết cộng đồng truyền thống, những hình thức gắn kết cộng đồng mới xuất hiện đang có ảnh hưởng nhất định tới công tác bảo tồn di sản.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2768
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.