Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27710
Title: Phát huy tinh thần Chiến thắng 30-4-1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới
Authors: Ngô, Xuân Lịch
Keywords: Chiến thắng 30-4-1975
Bản anh hùng ca
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 940 .- Tr.5-11
Abstract: Cách đây 45 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Chiến thắng 30/4/1975 là bản anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, viết tiếp trang sử hào hùng trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27710
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.