Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27881
Title: Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu trong hệ thống Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Keywords: Đội ngũ cán bộ tham mưu
Xây dựng Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 929 .- Tr.42-46
Abstract: Cán bộ tham mưu có một vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống Đảng và được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm ngay từ những ngày đầu sáng lập Đảng. Kế thừa những tinh hoa và giá trị nhân văn, khoa học, cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ tham mưu trong hệ thống Đảng để vận dụng, rèn luyện đội ngũ cán bộ tham mưu của Đảng hiện nay là cần thiết nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27881
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
962.17 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.