Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27882
Title: Phát huy vai trò của xã hội góp phần bổ sung giới hạn của nhà nước và hạn chế khuyết tật của thị trường
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Vai trò của xã hội
Quản lý nhà nước
Thị trường
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 929 .- Tr.53-58
Abstract: Giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội là một trong tám mối quan hệ cơ bản đã được Đảng ta tổng kết, phát triển ở tầm lý luận để chỉ đạo quá trình đổi mới toàn diện đất nước. Tuy vậy, vai trò của yếu tố “xã hội” trong tương quan với “nhà nước” và “thị trường” lâu nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bài viết này bước đầu nêu lên vai trò của xã hội góp phần bổ sung cho giới hạn của Nhà nước và hạn chế khuyết tật của thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27882
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.