Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27898
Title: Xây dựng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Nguyễn Ngọc Anh
Keywords: Đạo đức nghề nghiệp
Đội ngũ nhà giáo quân đội
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 930 .- Tr.19-22
Abstract: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục, xem giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong đó, vấn đề then chốt quyết định chất lượng giáo dục chính là đội ngũ nhà giáo. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo quân đội là một yêu cầu cấp thiết để góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27898
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
803.57 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.