Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27913
Title: Kế thừa, phát huy truyền thống xây dựng nền quốc phòng toàn dân để thực hiện kế sách “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”
Authors: Ngô, Xuân Lịch
Keywords: Quốc phòng toàn dân
Kế sách
Bảo vệ Tổ quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.15-21
Abstract: “Giữ nước từ khi nước chưa nguy” là nghệ thuật, kế sách bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, đồng thời là truyền thống, bài học, kinh nghiệm quý báu, có giá trị của dân tộc Việt Nam trong mọi thời đại. Vì vậy, nghiên cứu, nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo, nghệ thuật kế sách này vào điều kiện thực tiễn đất nước hiện nay là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27913
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.