Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27918
Title: Những luận điểm của C. Mác - Ph. Ăng-ghen về văn hóa
Authors: Lê, Quý Đức
Vũ, Thị Phương Hậu
Keywords: C. Mác
Ph. Ăng-ghen
Luận điểm văn hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.57-61
Abstract: Trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng ta đã xác định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi đường lối và chính sách phát triển văn hóa dân tộc. Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới vừa qua đã ngày càng chứng minh cho tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cho sự lựa chọn sáng suốt và kiên định của Đảng ta. Trên lĩnh vực văn hóa, những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng cho việc khẳng định bản chất, vị trí, vai trò cũng như định hướng phát triển nền văn hóa dân tộc.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27918
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
955.88 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.