Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27920
Title: Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và bền vững
Authors: Phạm, Ngọc Huệ
Keywords: Kinh tế tư nhân
Phát triển bền vững
Giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 931 .- Tr.66-70
Abstract: Kinh tế tư nhân đã được Đảng ta xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là một trong ba nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ (cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể). Tuy nhiên trên thực tế, còn nhiều khó khăn, cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đòi hỏi sớm có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27920
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
974.95 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.