Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27943
Title: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng công ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt
Authors: Nguyễn, Thúy An
Đặng, Thí Ái Duy
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại Công ty VDAC. Trên sở sở đó phân tích, nhận xét, đưa ra các giải pháp để góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại đơn vị.
Description: 134 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27943
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.