Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28014
Title: Nghiên cứu hiệu quả phòng trừ Fusarium oxyspurum gây hại cà phê của chất chiết xuất vỏ quế kết hợp với chitosan
Authors: Nguyễn, Đăng Minh Chánh
Lương, Thị Hoan
Nguyễn, Xuân Hòa
Hồ, Phúc Nguyên
Keywords: Chế phẩm sinh học
Chất chiết xuất vỏ quế
Chitosan
Fusarium oxysporum
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.158-163
Abstract: Kết quả cho thấy, chế phẩm sinh học có tác dụng hạn chế tỷ lệ cây bị vàng lá và chỉ số bị bệnh trên cây cà phê. Đặc biệt sau 3 tháng xử lý CPSH, công thức 3 (5 lít/cây) và công thức 4 (7 lít/cây) tỷ lệ cây bị vàng lá giảm có ý nghĩa so với công thức 1 (không xử lý), giữa công thức 3 và công thức 4 không có sự khác biệt thống kê. Chỉ số bệnh ở 3 công thức có xử lý CPSH giảm có ý nghĩa so với công thức đối chứng. Xử lý chế phẩm sinh học giảm đáng kể bệnh vàng lá, tỷ lệ u sung và thối rễ trên cây cà phê so với công thức đối chứng. Từ những kết quả trên có thể khuyến cáo sử dụng chế phẩm sinh học vói thành phần chính là chất chiết xuất vỏ quế và chitosan để phòng trừ hiệu quả Fusarium oxysporum gây hại trên cây cà phê.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28014
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.