Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28123
Title: Chất lượng mối quan hệ bạn bè của học sinh trung học cơ sở
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Chất lượng mối quan hệ bạn bè
Học sinh THCS
Đo lường
Thang đo FQUA
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 12 .- Tr.85-97
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng mối quan hệ bạn bè của học sinh THCS. Nghiên cứu được tiến hành trên 127 học sinh tại 2 trường THCS ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu chính là điều tra bằng thang đo Chất lượng mối quan hệ bạn bè FQUA của tác giả Lei Mee Thiên (2012). Kếl quả nghiên cứu cho thấy, trong số 4 khía cạnh về chất lượng mối quan hệ bạn bè của học sinh THCS, có chất lượng nhất là sự giúp đỡ, thứ hai là sự gần gũi, tiếp đến là sự chấp nhận, ít có chất lượng nhất là sự an toàn. Không có sự khác biệt về chất lượng mối quan hệ bạn bè theo giới tính, lớp học và thành phố của mẫu nghiên cứu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28123
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.