Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28126
Nhan đề: Phân lập hợp chất từ cao ethyl acetate của thân rễ Riềng nếp (Alpinia galanga (L.)), họ gừng (Zingiberaceae).
Tác giả: Ts. Nguyễn, Trọng Tuân
Nguyễn, Thị Bé Bảy
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Chương I: Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu , đối tượng, phạm vi, nội dung và ý nghĩa khoa học của nghiên cứu.Chương II: Tổng quan về loài Alpinia galanga (L.) (tên gọi, phân loại, mô tả thực vật, các công trình nghiên cứu đã công bố của loài Alpinia galanga (L.))Chương III: Phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm:Từ mẫu tươi là thân rễ Riềng nếp thu hái tại tỉnh Hậu Giang, sau khi xử lý và dùng các phương pháp tách chiết để thu được các đoạn cao hexane, ethyl acetate và cao nước. Đề tài chỉ khảo sát thành phần hóa học trên đoạn cao ethyl acetate. Kết quả, phân lập được một hợp chất tinh khiết ký hiệu là AG01. Chương IV: Kết quả và thảo luận Cấu trúc của hợp chất AG01 được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như: 1H-NMR, 13C-NMR và đối chiếu với các tài liệu đã công bố. Từ đó, xác định được hợp chất AG01 thuộc nhóm hợp chất phenolic có tên là Hydroquinone (benzene-1,4-diol). ChươngV:Kết luận và kiến nghị.
Mô tả: 48tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28126
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.