Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28203
Nhan đề: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần đầu tư thương mại xây dựng dịch vụ ANDES
Tác giả: Hà, Mỹ Trang
Trần, Hoàng Thiện
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xây dựng Dịch vụ Andes. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty trong thời gian tới.
Mô tả: 136 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28203
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.