Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28507
Title: Đánh giá quy trình khiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Thu Nha Trang
Lương, Thế Quang
Keywords: Kiểm toán
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ. Thông qua kiểm toán thực tế trong quá trình thực tập tại công ty để nhìn ra được những ưu điểm cũng như hạn chế của quy trình và trên cơ sở đó có thể đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình kiểm toán khoản mục này tại Công ty
Description: 85 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28507
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.206.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.