Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28788
Title: Thích ứng bảng hỏi hành vi gây hấn công cụ và gây hấn phản ứng trên mẫu học sinh Việt Nam
Authors: Bùi, Thị Thu Huyền
Trần, Thị Lệ Thu
Keywords: Thích ứng thang đo
Hành vi gây hấn
Độ tin cậy
Độ hiệu lực
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.50-62
Abstract: Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần khẳng định sự phù hợp của bảng hỏi RPQ trên mẫu học sinh Việt Nam, mà còn làm phong phú hơn kết quả ủng hộ sự phù hợp của bảng hỏi RPQ trong việc sàng lọc hành vi gây hấn công cụ và gây hấn phản ứng trên học sinh ở các nền văn hóa, tôn giáo và nhóm mẫu khác nhau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28788
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.