Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28788
Nhan đề: Thích ứng bảng hỏi hành vi gây hấn công cụ và gây hấn phản ứng trên mẫu học sinh Việt Nam
Tác giả: Bùi, Thị Thu Huyền
Trần, Thị Lệ Thu
Từ khoá: Thích ứng thang đo
Hành vi gây hấn
Độ tin cậy
Độ hiệu lực
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.50-62
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần khẳng định sự phù hợp của bảng hỏi RPQ trên mẫu học sinh Việt Nam, mà còn làm phong phú hơn kết quả ủng hộ sự phù hợp của bảng hỏi RPQ trong việc sàng lọc hành vi gây hấn công cụ và gây hấn phản ứng trên học sinh ở các nền văn hóa, tôn giáo và nhóm mẫu khác nhau.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28788
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.