Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28874
Nhan đề: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị ở một số nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Tác giả: Ngô, Thị Thu Hồng
Lê, Thị Yến Oanh
Từ khoá: Tổ chức hệ thống thông tin
Kế toán quản trị
Kinh nghiệm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.69-72
Tóm tắt: Hệ thống thông tin kế toán quản trị (KTQT) bao gồm con người, công cụ hỗ trợ, các dữ liệu và phươmg thức xử lý nhằm biến đổi dữ liệu kinh tế tài chính đầu vào thành thông tin cần thiết cho các nhà quản trị điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả kinh tế theo mục tiêu đề ra. Nội dung bài viết nghiên cứu về tổ chức hệ thống thông tin KTQT trong các doanh nghiệp của một số nước phát triển trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28874
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.