Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28874
Title: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị ở một số nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Ngô, Thị Thu Hồng
Lê, Thị Yến Oanh
Keywords: Tổ chức hệ thống thông tin
Kế toán quản trị
Kinh nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 06 .- Tr.69-72
Abstract: Hệ thống thông tin kế toán quản trị (KTQT) bao gồm con người, công cụ hỗ trợ, các dữ liệu và phươmg thức xử lý nhằm biến đổi dữ liệu kinh tế tài chính đầu vào thành thông tin cần thiết cho các nhà quản trị điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả kinh tế theo mục tiêu đề ra. Nội dung bài viết nghiên cứu về tổ chức hệ thống thông tin KTQT trong các doanh nghiệp của một số nước phát triển trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28874
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.