Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29102
Nhan đề: Hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tác giả: Phạm, Mai Phương
Huỳnh, Thị Ánh Xuân B1602226
Từ khoá: Luật Thương mại
Năm xuất bản: 2020
Tóm tắt: Đề tài luận văn trình bày về những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; các quy định pháp luật đối với hoạt động nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài và hoạt động đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài; thủ tục hải quan, vấn đề giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài; bất cập và hướng hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động gia công hàng hóa có yếu tố nước ngoài.
Mô tả: 47 trang
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29102
Bộ sưu tập: Khoa Luật

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.