Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2935
Title: Đánh giá tác động của công tác tạo quỹ đất đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng =
Other Titles: Assessing the impact of land funds creation on socio-economic development and environment in Cao Bang city, Cao Bang province
Authors: Hoàng, Phương Anh
Hồ, Thị Lam Trà
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Công tác tạo quỹ đất
Thành phố Cao Bằng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 330+331 .- Tr.47-53
Abstract: Thành phố Cao Bằng là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh Cao Bằng (một tỉnh biên giới phía Bắc), được nâng cấp lên đô thị loại III năm 2011 và công nhận thành phố năm 2012. Tính đến ngày 31/12/2015 tổng diện tích đất tự nhiên thành phố Cao Bằng là 10.711,64 ha, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 73,51% đất phi nông nghiệp chiếm 26,09% và đất chưa sử dụng chiếm 0,40% so với tổng diện tích tự nhiên. Từ năm 2004 đến năm 2015, công tác tạo quỹ đất của thành phố Cao Bằng cho mục tiêu phát triển kinh tế có tổng diện tích 1.099,07 ha cho 58 dự án, thành phố đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 37 dự án với diện tích 507,67 ha, đạt 46,19% so với tổng diện tích dự án. Ba trăm đối tượng (công chức, viên chức, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân) liên quan đến công tác tạo quỹ đất đã được phỏng vấn với các câu hỏi đã được thiết kế sẵn để thu thập thông tin về ảnh hưởng của công tác tạo quỹ đất đến phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, kết quả cho thấy: công tác tạo quỹ đất ảnh hưởng đến đời sống văn hóa tinh thần, cơ sở hạ tầng, môi trường sống và thu nhập của người dân là lớn với chỉ số đánh giá từ 3,41-3,80, tuy nhiên công tác tạo quỹ đất chưa mang lại cơ hội việc làm như người dân mong muốn (chỉ số đánh giá 2,93).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2935
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_527.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.