Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29679
Title: Hạnh phúc của thanh thiếu niên: một nghiên cứu đa tiếp cận
Authors: Đào, Lan Hương
Nguyễn, Thị Minh Hằng
Mai, Thị Thúy Hảo
Keywords: Hạnh phúc hưởng lạc
Hạnh phúc tinh thần
Hạnh phúc phụ thuộc
Thanh thiếu niên
Nghiên cứu da tiếp cận.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.43-55
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiều cạnh hạnh phúc tinh thần của thanh thiếu niên có điểm trung bình cao nhất, tiếp đến là hạnh phúc phụ thuộc và cuối cùng là hạnh phúc hưởng lạc (hài lòng với cuộc sống). Ba chiều cạnh này có tương quan với nhau ở mức độ trung bình; mỗi chiều cạnh lại tương quan với hạnh phúc chung ở mức rất cao. Như vậy, có thể khẳng định mô hình hạnh phúc đa tiếp cận với ba chiều cạnh này có tiềm năng trở thành mô hình lý thuyết tốt trong nghiên cứu hạnh phúc. Các so sánh, đánh giá liên quan đến kết quả nghiên cứu cũng như các hướng nghiên cứu trong tương lai được thảo luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29679
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.