Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29679
Nhan đề: Hạnh phúc của thanh thiếu niên: một nghiên cứu đa tiếp cận
Tác giả: Đào, Lan Hương
Nguyễn, Thị Minh Hằng
Mai, Thị Thúy Hảo
Từ khoá: Hạnh phúc hưởng lạc
Hạnh phúc tinh thần
Hạnh phúc phụ thuộc
Thanh thiếu niên
Nghiên cứu da tiếp cận.
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 06 .- Tr.43-55
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiều cạnh hạnh phúc tinh thần của thanh thiếu niên có điểm trung bình cao nhất, tiếp đến là hạnh phúc phụ thuộc và cuối cùng là hạnh phúc hưởng lạc (hài lòng với cuộc sống). Ba chiều cạnh này có tương quan với nhau ở mức độ trung bình; mỗi chiều cạnh lại tương quan với hạnh phúc chung ở mức rất cao. Như vậy, có thể khẳng định mô hình hạnh phúc đa tiếp cận với ba chiều cạnh này có tiềm năng trở thành mô hình lý thuyết tốt trong nghiên cứu hạnh phúc. Các so sánh, đánh giá liên quan đến kết quả nghiên cứu cũng như các hướng nghiên cứu trong tương lai được thảo luận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29679
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.255.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.