Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30429
Nhan đề: Đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tác giả: Đào, Thị Hương Giang
Từ khoá: Sắp xếp
Bố trí công chức
Viên Chức
Vị trí việc làm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.13-15
Tóm tắt: Xác định vị trí việc làm là nội dung quan trọng để thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Bản chất của việc xác định vị trí việc làm là xác định trong một cơ quan, đơn vị có bao nhiêu vị trí việc làm và cần bao nhiêu người với những tiêu chuẩn, năng lực gì để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Qua xác định vị trí việc làm, sẽ giúp cơ quan, đơn vị phát hiện những chồng chéo về nhiệm vụ của các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức; phục vụ hiệu quả sắp xếp lại đội ngũ công chức.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30429
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.