Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30544
Title: Kết quả đạt được trong ứng phó biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm
Authors: Nguyễn, Linh
Keywords: Ứng phó biến đổi khí hậu
Chiến lược
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.51-52
Abstract: Ngày 5/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về về biến đổi khí hậu, qua gần 10 năm thực hiện, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra định hướng dài hạn trong ứng phó của Việt Nam. Các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược về cơ bản thống nhất với các chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, các ngành, lĩnh vực có liên quan. Tiếp đó, ngày 5/10/2012, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 được ban hành góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30544
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
895.2 kBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.