Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30544
Nhan đề: Kết quả đạt được trong ứng phó biến đổi khí hậu và bài học kinh nghiệm
Tác giả: Nguyễn, Linh
Từ khoá: Ứng phó biến đổi khí hậu
Chiến lược
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.51-52
Tóm tắt: Ngày 5/12/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về về biến đổi khí hậu, qua gần 10 năm thực hiện, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra định hướng dài hạn trong ứng phó của Việt Nam. Các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược về cơ bản thống nhất với các chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, các ngành, lĩnh vực có liên quan. Tiếp đó, ngày 5/10/2012, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 được ban hành góp phần thúc đẩy triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30544
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
895.2 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.