Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30735
Nhan đề: Khả năng cung công nghệ của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương
Từ khoá: Chuyển giao công nghệ
Cung công nghệ
Ngành chế biến chế tạo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.14-23
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét giá trị chuyển giao công nghệ và khả năng cung công nghệ tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam từ năm 2012 đến 2016. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra ba điểm quan trọng. Thứ nhất, tổng giá trị chuyển giao công nghệ có xu hướng tăng từ 5,02 nghìn tỷ đồng năm 2012 lên 6.92 nghìn tỷ đồng năm 2016. Thứ hai, nguồn cung cấp công nghệ của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo chủ yếu đến từ mua hoặc tiếp nhận chuyển giao công nghệ, trong khi tỷ lệ tự phát triển công nghệ của doanh nghiệp là rất thấp. Thứ ba, ước lượng mô hình cung công nghệ cho biết các doanh nghiệp cung công nghệ chỉ đồng góp vai trò thương mại hóa công nghệ thông qua nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài, từ các trường đại học, các viện nghiên cứu, mà không phải bằng nội lực nghiên cứu của mình.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30735
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.