Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30742
Title: Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước về tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
Authors: Vũ, Tuấn Hưng
Keywords: Quản lý tài sản trí tuệ
Tài sản trí tuệ
Tài sản trí tuệ Tây Nguyên
Quản lý nhà nước về tài sản trí tuệ Tây Nguyên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.80-90
Abstract: Sở hữu trí tuệ nói chung và tài sản trí tuệ là một trụ cột quan trọng trong các cam kết của hội nhập. Hoạt động quản lý tài sản trí tuệ ở Việt Nam cũng như ở Tây Nguyên trong thởi gian qua vừa có một số kết quả ghi nhận, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều điều cần nghiên cứu để có giải pháp thúc đẩy tốt nhất. Vì quản lý tài sản trí tuệ hiệu quả sẽ kích thích sự đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên nền tảng trí tuệ một cách vững bền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30742
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.