Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30766
Title: Yếu tố tự truyện trong Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng qua cái nhìn đối sánh với Thời thơ ấu của Macxim Gorki
Authors: Hồ, Thị Xuân Quỳnh
Phan, Tuấn Anh
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Yếu tố tự truyện trong Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng qua cái nhìn đối sánh với Thời thơ ấu của Maxim Gorki” với mục tiêu nêu ra, phân tích, xác định cơ sở và yếu tố hình thành những điểm tương đồng và dị biệt về biểu hiện của yếu tố tự truyện qua phương diện nội dung, các phương thức nghệ thuật thể hiện yếu tố tự truyện trong hai tác phẩm. Vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã đạt kết quả nghiên cứu: Đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý thuyết về yếu tố tự truyện dưa trên lý thuyết tự sự học, các lý thuyết về thể văn tự truyện, lý thuyết văn học so sánh), phân tích bối cảnh xã hội, tiểu sử của hai nhà văn để làm cơ sở nghiên cứu (chương 1) Chương 2: Xác định, phân tích những điểm tương đồng và dị biệt của yếu tố nội dung qua việc phân tích sự giống và khác nhau trong cái tôi trần thuật của Aliôsa trong Thời thơ ấu với Hồng trong Những ngày thơ ấu. Đồng thời, chúng tôi tìm hiểu cơ sở hình thành nên những nét tương đồng và dị biệt đã nêu. Chương 3: Thông qua cái nhìn đối sánh, chúng tôi xác định, phân tích những điểm tương đồng và dị biệt ở các phương thức nghệ thuật được sử dụng để thể hiện yếu tố tự truyện trong tác phẩm Thời thơ ấu và Những ngày thơ ấu.
Description: 107 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30766
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.