Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3078
Title: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất ngập nước bằng công nghệ viễn thám và GIS trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam =
Other Titles: Building wetland database by remote sensing and GIS technology at Duy Xuyen district, Quang Nam province
Authors: Nguyễn, Hoàng Khánh Linh
Nguyễn, Bích Ngọc
Nguyễn, Thị Hồng Mai
Hoàng, Ngọc Bảo
Keywords: ECognition
Hiện trạng
Ngập nước
Sentinal 2
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 328 .- Tr.95-103
Abstract: Bản đồ hiện trạng đất ngập nước trên địa bàn nghiên cứu chưa cập nhật đầy đủ và kịp thời các biến động do sự khai thác trái phép của người dân, do suy thoái hoặc sinh trưởng, điều đó đã tác động không nhỏ đến tính xác thực của kết quả kiểm kê tại địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý tài nguyên. Trong nghiên cứu này, ảnh Sentinal 2 (thu nhận vào ngày 07/02/2017 với độ che phủ mây 0,0075%) được sử dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng đất ngập nước trên địa bàn huyện Duy Xuyên. Ảnh được xử lý theo phương pháp tiếp cận định hướng (object-oriented classification) với các chỉ số giải đoán đặc trưng: giá trị độ sáng của từng kênh phổ, giá trị độ sáng trung bình (Brightness), chỉ số thực vật (NDVI) và tỷ số thực vật (RIV). Kết quả nghiên cứu cho thấy độ chính xác của kết quả phân loại là 89,6% với hệ số Kappa là 0,86 trong khi đó nếu giải đoán ảnh Sentinal 2 theo phương pháp điểm ảnh (pixel classification) thì độ chính xác của kết quả giải đoán chỉ đạt được 82,12% với hệ số Kappa là 0,78%. Kết quả giải đoán ảnh được sử dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng đất ngập nước nhằm cập nhật thông tin, phục vụ công tác quản lý tại địa phương. Số liệu thống kê từ bản đồ hiện trạng cho thấy đất ngập nước chủ yếu tập trung ở ba xã Duy Vinh (62,04 ha), Duy Thành (15,62 ha), Duy Nghĩa (5,48 ha) với các loại cây chủ yếu trong đất rừng ngập nước là tra, coi, dừa nước, đước, sậy, ráng...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3078
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.97 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.