Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30783
Title: Phát huy tự chủ nguồn lực trong đơn vị sự nghiệp công lập
Authors: Phùng, Văn Hiền
Keywords: Tự chủ nguồn lực
Phát triển bền vững
Kinh tế - xã hội
Nguồn lực tài chính
Đơn vị sự nghiệp công lập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.94-97
Abstract: Phát huy nội lực để tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay là yêu cầu khách quan theo xu hướng thế giới và khu vực nhằm bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế tự chủ về liên doanh, liên kết, đầu tư, xã hội hóa và các chính sách liên quan đối với đơn vị sự nghiệp công lập là yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30783
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.