Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30783
Nhan đề: Phát huy tự chủ nguồn lực trong đơn vị sự nghiệp công lập
Tác giả: Phùng, Văn Hiền
Từ khoá: Tự chủ nguồn lực
Phát triển bền vững
Kinh tế - xã hội
Nguồn lực tài chính
Đơn vị sự nghiệp công lập
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.94-97
Tóm tắt: Phát huy nội lực để tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay là yêu cầu khách quan theo xu hướng thế giới và khu vực nhằm bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế tự chủ về liên doanh, liên kết, đầu tư, xã hội hóa và các chính sách liên quan đối với đơn vị sự nghiệp công lập là yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30783
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.