Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30829
Title: Tình thái từ trong một số tác phẩm của Mạc Can
Authors: Nguyễn, Thụy Thùy Dương
Nguyễn, Đức Bình
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm có 82 trang (không tính phần phụ lục). Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, phần Nội dung chính của luận văn gồm 75 trang, được triển khai trong ba chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết: đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu và giới thuyết về tình thái từ; khảo sát và phân tích về số liệu thống kê và vai trò của tình thái từ trong tác phẩm Mạc Can. Chương 2: Khảo sát tình thái từ trong tác phẩm của Mạc Can: khảo sát một số tác phẩm của nhà văn Mạc Can, thống kê, phân loại và đưa ra những nhận xét về các tình thái từ được nhà văn sử dụng trong các tác phẩm. Chương 3: Vai trò của tình thái từ trong tác phẩm của Mạc Can, phân tích và làm rõ những đặc điểm, chức năng và vai trò của tình thái từ được nhà văn Mạc Can sử dụng trong các tác phẩm.
Description: 140 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30829
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.