Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30885
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ Big Data trong kiểm toán báo cáo tài chính
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Lê, Đoàn Minh Đức
Từ khoá: Ứng dụng
Big Data
Kiểm toán
Tài chính
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 565 .- Tr.7-9
Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá tổng quan về ứng dụng công nghệ Big Data để phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, kiểm toán truyền thống dần có những giới hạn không còn phù hợp với yêu cầu kiểm toán liên tục trong thời gian thực. Qua những điểm luận về công nghệ, chúng tôi thấy rằng Big Data có những ưu điểm vượt trội về khối lượng, tốc độ, đa dạng, độ tin cậy và giá trị. Từ đó, công nghệ Big Data đã và đang trở thành những thách thức công nghệ cho phân tích dữ liệu trong kiểm toán, có thể nâng cao đáng kể chất lượng, tính hữu hiệu và hiệu quả kiểm toán báo cáo tài chính.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30885
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.