Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31048
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Lê, Thị Phương Loan
Keywords: Quyết định mua nhà
Các nhân tố ảnh hưởng mua nhà
Nhà ở xã hội
TP. Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.113-116
Abstract: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 6 nhân tố bao gồm: Thu nhập; Vị trí; Chất lượng công trình; Môi trường sống; Giá cả; Nhóm tham khảo ảnh hưởng đến quyết định mua nhà ở xã hội tại địa phương này, trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất là nhân tố Vị trí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31048
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.