Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31119
Title: Vai trò của giáo dục đại học với tăng trưởng xanh
Authors: Nguyễn, Đức Quỳnh
Keywords: Giáo dục đại học
Tăng trưởng xanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 566 .- Tr.64-66
Abstract: Các quốc gia trên thế giới đang dần chuyển từ kinh tế nâu sang kinh tế xanh, đây được xem như là một điều kiện tiên quyết để đạt được sự phát triển bền vững, xóa bỏ nghèo đói, bất bình đẳng xã hội và tạo ra nhiều việc làm mới hơn. Trọng tâm của phát triển kinh tế xanh là đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường, đồng thời cần phải giải quyết một trong những thách thức toàn cầu đó là biến đổi khí hậu. Điều này cần có sự đoàn kết, hợp tác giữa các nước. Giáo dục đại học được xem là một nền tảng vững chắc cho phép tạo ra những tiền đề cần thiết để đảm bảo tăng trưởng xanh như xây dựng kỹ năng xanh, giáo dục môi trường, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31119
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.