Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31179
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA KALI HUMATE, URE HUMATE VÀ NPK CHẬM TAN CÓ KIỂM SOÁT ĐẾN ĐẶC TÍNH CỦA ĐẤT, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA ( Oryza sativa L.) CANH TÁC HAI VỤ TRÊN ĐẤT PHÈN.
Authors: TẤT, ANH THƯ
TRẦM, MINH CHÍ
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Thí nghiệm nhằm chứng minh ảnh hưởng của Kali humate, Ure humate, phân NPK chậm tan có kiểm soát đến việc cải thiện đặc tính của đất, giúp giảm lượng phân bón thông thường, giảm lượng giống gieo sạ và ổn định năng suất lúa so với nông dân. Đề tài “Ảnh hưởng của Kali humate, Ure humate và NPK chậm tan có kiểm soát đến đặc tính của đất, sinh trưởng và năng suất lúa (Oryza sativa s.) canh tác hai vụ trên đất phèn” được thực hiện. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu trắc nghiệm diện rộng. Ruộng nông dân được chia thành hai phần. Phần thực hiện ruộng thí nghiệm có diện tích 1.000 m2 , áp dụng kỹ thuật canh tác cải tiến (giảm lượng giống gieo sạ, sử dụng phân bón sản xuất theo công nghệ mới). Phần đất còn thực hiện canh tác theo kỹ thuật truyền thống của nông dân như sạ dày, sử dụng phân bón sản xuất thông thường, thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa. Thí nghiệm có 3 hộ nông dân liền kề, một hộ được xem là một lần lặp lại. Thí nghiệm thực hiện qua hai vụ Đông Xuân (2018-2019) và vụ Hè Thu (2019). Kết quả thí nghiệm ở hai vụ canh tác cho thấy việc sử dụng Kali Humate, Ure humate và NPK chậm tan giúp cải thiện đặc tính đất Al3+ trao đổi, acid tổng giảm. Hàm lượng đạm hữu dụng, lân hữu dụng và chất hữu cơ trong đất còn lại cao so với ruộng nông dân. Sử dụng Kali Humate, Ure humate và NPK chậm tan kết hợp giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng phân bón ở ruộng thí nghiệm nhưng năng suất lúa vẫn cao hơn so với ruộng nông dân qua hai vụ canh tác. Ruộng thí nghiệm ở vụ Đông Xuân đạt 6,19 tấn/ha và Hè Thu đạt 5,37 tấn/ha, ruộng nông dân vụ Đông Xuân đạt 5,67 tấn/ha và Hè Thu đạt 5,05 tấn/ha. Giúp ruộng thí nghiệm tiết kiệm lượng giống gieo sạ 18,8% lượng giống và lượng phân bón là 44,4% phân đạm và phân lân 44% phân lân so với ruộng nông dân
Description: 55tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31179
ISSN: B1601223
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.