Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31347
Nhan đề: Ảnh hưởng của tốc độ nung và nhiệt độ lên cấu trúc vật liệu Penta-Graphene
Tác giả: Đặng, Minh Triết
Lê, Hữu Nghĩa
Từ khoá: Sư phạm vật lý
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Khảo sát chi tiết quá trình chuyển pha của vật liệu hai chiều penta - graphene ở các tốc độ nung khác nhau. Khảo sát sự ảnh hưởng của cấu trúc vật liệu khi bị nung nóng dẫn đến lên sự thay đổi các thông số nhiệt động này.
Mô tả: 69 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31347
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.