Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32211
Title: Việc làm của người dân tái định cư do biến đổi khí hậu (Nghiên cứu trường hợp ở Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình)
Authors: Nguyễn, Quang Tuấn
Keywords: Việc làm
Tái định cư
Biến đổi khí hậu
Hòa Bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 8 .- Tr.16-23
Abstract: Biến đổi khi hậu đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân ở nhiều khu vực nước ta, trong đó có một số huyện của tỉnh Hòa Bình. Trước tình hình đó, chính sách tái định cư (TĐC) đã được thực hiện nhằm giảm mức độ ảnh hưởng, tổn thương từ thiên tai đối với người dân. Các chương trình TĐC một mặt bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, nhưng mặt khác cũng tạo ra những thách thức trong hoạt động việc làm của người dân TĐC khi chuyển đến nơi ở mới. Bài viết phân tích tình hình việc làm của người dân TĐC. tỉnh Hòa Bình (trường hợp xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy) do tác động của biến đổi khi hậu; đồng thời bàn đến một số vấn đề chính sách nhằm giúp người dân TĐC tiếp cận việc làm ổn định và bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32211
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.7.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.