Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3245
Title: Nghiên cứu khả năng tiếp nhận nước thải công nghiệp của sông Hậu theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030
Authors: Phạm, Thành Nhơn
Nguyễn, Hiếu Trung
Keywords: Nước thải công nghiệp
Sông Hậu
Khả năng tiếp nhận
Kinh tế - xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 7 .- Tr.19-24
Abstract: Nghiên cứu đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải công nghiệp của sông Hậu theo định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3245
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.