Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32453
Title: Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa trong sự kế thừa truyền thống văn học Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Keywords: Diêm Liên Khoa
Dụ ngôn hóa tự sự
Tư tưởng Đạo gia
Văn học hương thổ
Văn học phản tỉnh dân tộc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.63-73
Abstract: Diêm Liên Khoa là một tên tuổi nổi bật trên văn đàn Trung Quốc hiện nay. Tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa cho thấy nhà văn đã tiếp thu những kỹ thuật sáng tác của văn học phương Tây hiện đại: đồng thời chủ động kế thừa những thành tựu của văn học truyền thống. Bài viết này chỉ ra mối quan hệ giữa những sáng tác của Diêm Liên Khoa với truyền thống văn hóa, văn học Trung Quốc qua các phương diện sau: Gia nhập dòng văn học hương thổ; nối tiếp dòng văn học “Phản tỉnh dân tộc”; sử dụng thủ pháp “dụ ngôn hóa tự sự”; khúc xạ tư tưởng Đạo gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32453
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.233.139


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.