Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32499
Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích mức độ mờ (FEAM) trong đánh giá các tiêu chí tuyển chọn nhân sự của công ty xây dựng
Tác giả: Nguyễn, Thanh Phong
Từ khoá: Logic mờ
Phương pháp phân tích mức độ mờ
Nguồn nhân lực
Quản lý dự án
Công ty xây dựng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.21-23
Tóm tắt: Nguồn nhân lực là vốn quý nhất của xã hội và bất kỳ tổ chức sản xuất kinh doanh nào. Kinh nghiệm thực tế cho thấy các công ty xây dựng thành đạt đều chú trọng đến công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện nhân sự. Do đó, việc đánh giá các tiêu chuẩn để lựa chọn nhân sự có năng lực phù hợp với vị trí tuyển dụng là một trong quyết định quan trọng trong sự thành công của bất kỳ công ty xây dựng và kỹ thuật dân dụng nào, Tuy nhiên, các phương pháp đánh giá các tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự ở các công ty xây dựng hiện nay thường dựa trên ý kiến chủ quan của hội đồng tuyển dụng, dẫn đến ra quyết định không hợp lý và không phù hợp. Bài báo này đế xuất một cách tiếp cận định lượng mới để đánh giá và xếp hạng các tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự cho công ty xây dựng bằng cách sử dụng phương pháp phương pháp phân tích mức độ mờ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32499
ISSN: 0866-8762
Bộ sưu tập: Xây dựng Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.