Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33441
Title: Những nội dung cần quan tâm trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Điều lệ Đảng
Kiểm tra
Vi phạm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.31-33
Abstract: Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ngành Kiểm tra đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, góp phần ngăn chặn, răn đe và xử lý vi phạm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; xây dựng Đảng và cùng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33441
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.