Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33929
Title: Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực của các DNNVV trên địa bàn TP. Đà Nẵng
Authors: Trần, Hùng
Hà, Thị Duy Linh
Keywords: Chất lượng nguồn nhân lực
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thành phố Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.50-53
Abstract: Thông qua khảo sát 95 chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở TP. Đà Nẵng, bằng phương pháp phân tích định lượng, bài viết là kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn Thành phố (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33929
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.