Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33929
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến chất lượng nguồn nhân lực của các DNNVV trên địa bàn TP. Đà Nẵng
Tác giả: Trần, Hùng
Hà, Thị Duy Linh
Từ khoá: Chất lượng nguồn nhân lực
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thành phố Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.50-53
Tóm tắt: Thông qua khảo sát 95 chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở TP. Đà Nẵng, bằng phương pháp phân tích định lượng, bài viết là kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho DNNVV trên địa bàn Thành phố (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33929
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.