Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34060
Title: Về vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang định hình
Authors: Lê, Hải Bình
Keywords: ASEAN
Cấu trúc khu vực; Châu Á – Thái Bình Dương
Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 03 .- Tr.105-126
Abstract: Sau hơn 50 năm tồn tại và phát triển, ASEAN đã chiếm vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương. ASEAN nằm ở trung tâm của cấu trúc khu vực và có vai trò dẫn dắt đối với nhiều cơ chế. Tuy nhiên, cấu trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang biến đổi theo nhiều chiều. Điều này đặt ASEAN đứng trước những cơ hội và thách thức lớn trong việc duy trì vai trò trung tâm của mình. Các thuận lợi không phải là bất biến trong khi nhiều thách thức trầm kha. Để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức, ASEAN cần thực hiện bốn biện pháp lớn về nhận thức và hành động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34060
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.27 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.